साली बाथरूम मध्ये अंघोळ करत होती…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Joke 1: एकदा प प्पू आणि बंड्या गा’र्डन मध्ये फिरत असतात अचानक बंड्याला गार्डन मध्ये २ बॉ’म्ब सापडतात…
बंड्या: अरे पप्पू हे बघ इथे २ बॉ’म्ब आहेत… पप्पू: पटकन उचल बंड्या आपण हे दोन्ही बॉ’म्ब पोलि’सांच्या हवेली करूया
आपल्याला पो’लीस बक्षीस देतील… बंड्या: अरे पण बॉ’म्ब घेऊन जाताना जर एक बॉ’म्ब फुटला तर???
पप्पू: पोलि’सांना सांगून टाकू कि आपल्याला एकच बॉ’म्ब मिळालेला…

Joke 2: दोन पा’गल एका जे’ल मध्ये पळून जाण्याचा प्लॅ’न बनवतात..
पहिला पा’गल: उद्या सकाळी जेव्हा जे’लचे मेन गेट उघडेल तेव्हा आपण तेथिलक सु’रक्षा रक्ष’काला पकडून मा’रू आणि पळून जाऊ
दुसरा पा’गल: खूपच मस्त प्लॅन आहे… दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा दोन्ही पा’गल जे’ल च्या गेट जवळ येतात तेव्हा गेट उघडे असते आणि तिथे सु’रक्षा र’क्षक पण नसतो…
पहिला पा’गल: अरे यार.. न’सीब खराब आहे.. सु’रक्षा र’क्षकच गायब आहे…. जर तो असता तर त्याला मा’रून आपण प्लॅ’नच्या नुसार जे’ल मधून पळालो असतो
दुसरा पा’गल: जाऊ दे आपण उद्या प्रयत्न करू

Joke 3: डॉ’क्टर मरीज़ से : अब तबी’यत कैसी है ? मरीज : पहले से ज्यादा ख़राब है।
डॉ’क्टर : दवाई ले ली थी ? मरीज़ : आपने दी तो मैंने ले ली..!
डॉ’क्टर : मेरा मतलब है द’वाई खा ली थी ? मरीज़ : नहीं डॉ’क्टर साहब दवाई की शीशी तो भरी हुई थी !
डॉ’क्टर : अरे बेवकूफ मेरा मतलब है दवाई पी ली थी ? मरीज़ : नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो लाल थी..!
डॉ’क्टर : अरे गधे द’वाई को पी लिया था ? मरीज़ : नहीं डॉ’क्टर साहब पीलिया तो मुझे था!!!

Joke 4: एकदा बाहेर जोराचा पाऊस चालू होता म्हणून नवरा घरी उशिरा येतो…
बायको :- “काय हो बाहेर एवढा जोराचा पाउस पडतोय , घरी यायला एवढा उशीर का केला” लवकरच निघून यायचं ना?
नवरा :- अगं बाई “स्टे’शन ला भिजलेल्या साड्यांचा मोठा सेल लागला आहेना तो पाहत होतो…!!”
बायको :- (खुश होते ) मग आणली का एखादी साडी ? नवरा :- नाही ना? बायको:- का नाही आणली?
नवरा- सर्व बायकांनी नेसलेल्या होत्या ना!! बायकोने नवऱ्याला जा’म धु’तला…

Joke 5: ह नी मू’नसाठी गेलेल्या एक जोडप्याने एका मोठ्या हॉटेलमध्ये रूम प्रवेश केला…….बायकोला सोफ्यावर बसून नवरा काउंटरवर खोली बुक करण्यासाठी गेला.
तिथे काउंटरवर एक मिनी स्क’र्टमध्ये मुलगी उभी होती…. दोघांना रूम मिळाली, खोलीत येऊन नवरा बायकोला म्हणाला- “काउंटरवर उभी असलेली मुलगी कॉ’ल ग’र्ल आहे…”
बायको- “नाही, हा त्यांचा युनि’फॉर्म आहे, तुम्हाला काही गैर’समज झाला.” दोघांमध्ये ह्या कारणावरून भां’डण झाले आणि पै’ज लावण्यात आली.
नवऱ्याने बायकोला पडद्यामागे लपवले आणि त्या मुलीला खोलीत बोलावले आणि मग तिला विचारले – “मी एकटा आहे, आज रा’त्री तू माझ्याबरोबर राहशील का?”
मुलगी म्हणाली – “मी 2000 रु’पये घेईन.” नवरा म्हणाला – “मी 2’00 रुपये देईन.” आणि हे ऐकून मुलगी रा’गाने निघून गेली. पती पै’ज जिंकला मग संध्याकाळी दोघे नवरा बायको हॉटेलमध्ये जेवायला बसले होते.
त्या मुलीने त्यांना दुरूनच पाहिले आणि जवळ येऊन त्या नवऱ्याला बोलली. “चु’त्या तुला 200 रु’पयांत अशीच मिळेल”

Joke 6: एकदा मुलाचा ५वा वाढदिवस असतो.. त्याचे वडील संपूर्ण घर फुग्यांनी सजवतात…
मुलगा केक कापतो आणि त्याचे वडील आनंदित होऊन सर्व फुगे फोडतात…
मुलगा लगेच वडिलांना विचारतो, ” बाबा, वाढदिवसाला आपण फुगे का फोडतो ”
वडील: बाळा, कारण फुगा फुटल्यामुळेच तुझ्या सारखे गोड मुलं जन्माला येतात
जोक ज्याला समाजाला त्यांनीच हसा

Joke 7: एक बाई रस्त्याने जात असते अचानक तिला गाढव दिसते……गाढवाचे लिं’ग मोठे झालेले असते…….बाई एकटक लिं’गाकडे बघते गाढव मालकाला वाटले बाईला गाढव सवारी करायची आहे…….
गाढव मालक: बाई घेता का गाढवाचा आनंद? बाई: नाही नाही मी तर फक्त बघत आहे….. गाढव मालक: फ्री सर्विस आहे मॅडम… तुम्हाला काहीच त्रास नाही होणार पटकन चढणार आणि उतरणार…….
बाई: अरे नाही बाबा माझं आतच लग्न झाले आहे… गाढव मालक: मग काय झाले मॅडम… हा गाढव तुमच्यासाठी उभा आहे…..अरे बाळा तो गाढव घेऊन ये……
गाढव चालत येताना त्याचे लिं’ग हालत होते ते बघून बाई घा’बरली आणि बोलली मला मा’फ करा पण मला नको आहे… गाढव मालक: घा’बरू नका माझा मुलगा तुमच्या बरोबर राहील……
पुढे गाढव मालकाच्या मुलाचे शब्द ऐकून बाई बे’शुद्ध झाली……मुलगा: बाई पुढच्या रस्त्याने ह्या गाढवाला ३ तास राहतात आपण ह्याला माघून चढवू…… १ तासात चढून उतरेल

Joke 8: कॉले’जच्या ३ मु’ली गप्पा मा’रत असतात …. निशा: हातात घेतला तर दा’बु शी वाटत?
पिंकी: दाब’ल्या नंतर चो’खूशी वाटत? राणी: पूर्ण चो’खल्याशिवाय मन नाही भरत?
एक मुलगा त्यांच्या गप्पा ऐकतो आणि बोलतो .”अरे मग येता का”?
३ मु’ली: तुझी काय गरज आम्ही बाजारातून आं’बे आणून खाऊ… कधी तरी चांगला विचार करा रे

विनोद 9 – एक मुल गा मुलीची च ‘ड्डी काढल्या नंतर तिला वि चारतो.
मुलगा – डार्लिंग तुझ्या खा ली के स का नाहित ?
मुलगी – कु त्र्या…तु “झ ‘वा य’ ला” आला आहेस की ‘भां ग’ पाडायला.

विनोद १०- एक सुंदर बा ई रस्त्याने जात होती तिला बघून चा वट पिंट्या लगेच बोलला…
पिंट्या- तु दीसलीस की ताठ होतो माझा…. बा ई- काय के मे ल्या… पिंट्या- अहो बा ई.. स्वाभिमान
पिंट्या- तु हासलीस की फवारा उडतो माझ्या, ‘मनातुन आनंदाचा’ तु बोललीस कि वाटते घालावा तुझ्या तोंडात, ‘पेढ्याचा घास’
तु लाजलीस की वाटते दाबावे तुझे दोन्ही,’गाल’ आणि, तु निघुन गेल्यावर वाटते हालवत रहावा
वर करुन, ‘हात’ बाय बाय करण्यासाठी….. N o n V e g मेसेज आणि माझ्याकडून…शक्यच नाही….

विनोद 11- एकदा नवरा बायको एका पार्टीमध्ये जातात…
चा वट नवरा पार्टीमध्ये एका बाईशी प्रेमात बोलत असतो… अचानक त्याची बायको त्याच्या जवळ येते….
बायको- अहो घरी गेल्यावर तुम्ही डोक्याच्या जखमेवर मलम जाऊन घ्या….
नवरा- अगं माझ्या डोक्यावर जखम नाहीय….
बायको- अरे मे ल्या अजून आपण घरी पण कुठं पोहचलो आहे…. नवरा बेशुद्ध

विनोद 12- साली बाथरूम मध्ये बिना कपड्यांची अंघोळ करत होती…
अचानक जीजू बाथरूम मध्ये येतो….सालीला माघून पकडतो…
मग साली जोरात ओरडते… साली- काय करताय जीजू…
जीजू- अगं बाई…तुझ्या खाली एक पण केस नाही आहे…
साली- अहो जीजू ज्या रस्त्यावर खूप गाड्या चालता ना तिथे गवत उगत नाही….

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – काळी आहे पण कोकिळा नाही. लांब आहे पण दांडी नाही. दोरी नाही पण बांधली जाते. सांगा पाहु मी कोण????