राणीचा बॉ’य’फ्रेंड तिच्या घरी येतो

नमस्कार मंडळी…!!

प्रत्येक व्यक्ती कश्या ना कश्या पद्धतीने आपले मनो’रंजन करत असतो. ह्या जगात सर्वांना मनो’रंजन आवडत असते. मग व्यक्ती चित्र’पट बघून किंवा वेगवेगळ्या मालि’का बघून आपले मनो’रंजन करत असतो. तुम्हाला माहित आहे का या व्यतिरिक्त वि’नोद हे देखील मनोरंजनाचे एक उत्तम सा’धन आहे. विनो’द हा कुठला हि असो त्यातून आपले मनोरं’जन होत असते. विनो’द खूप प्रकारचे असतात. फक्त विनो’द समजून घेणे महत्वाचे असते. विनो’दातून मानवाला खूप आनंद मिळतो. विनोदाने आपले आ’रोग्य हि उत्त’म राहते. तुम्ही म्हणत असाल कसे? विनो’दामुळे आपण मनापासून हसतो. हसल्यामुळे आपले अनेक विचार आणि डोक्यावरचा ता’ण कमी होतो. आणि ता’ण कमी झाला कि आपोआप आपले अ’र्धे आ’जार पळून जातात आणि आरो’ग्य नि’रोगी होत…

विनोद १: एक चा’वट्या मुलाला घेऊन सलुन मध्ये गेला. स्वता:चे के’स कापुन घेतल्यावर तो दुकानदाराला म्हणाला,
“मी पंधरा मिनटात येतो. तो पर्यंत याचे के’स मस्त का’पुन ठेव.” दुकानदाराने मुलाचे के’स का’पुन ठेवले.
दोन तास झाले तरी तो माणुस परत आला नाही. दुकानदार त्या मुलाला म्हणाला, “अरे बाळा, तुझ्या बरोबर जे गृहस्थ होते ते कुठे गेले? कोण होते ते तुझे ?”
मुलगा म्हणाला, “मला ते कुठे गेले हे माहीत नाही, आणि ते कोण होते हे सुद्धा माहित नाही.
मला ते म्हणाला, चल तुला फुक’टात के’स का’पुन देतो. बाकी मला काही माहित नाही.” 😛😛😛

विनोद २: एक नवीन वॅ’क्युम क्लि’नर से’ल्स’गर्ल दरवाजा वाजवते…. चा’वट्या ति काही बोलायच्या आत दरवाजा उघडतो,
सेल्स’ग’र्ल li’ving r’oom मध्ये येते आणि गाई’च्या शे’णानी भरलेली पि’शवी फरशीवर मोकळी करते….
से’ल्सग’र्ल:” सर जर येत्या 3 मिनिटात मी हे शे’ण ह्या पावर’फुल va’ccum cle’aner ने सा’फ नाही केले तर मी हे शे’ण खायला तय्यार आहे ..
चा’वट्या :” तुम्हाला त्याच्याबरोबर Chi’lli Sa’uce आवडेल का ?? से’ल्स’गर्ल:” का सर ??
चाव’ट्या :” कारण आत्ता ला’ईट गेलेली आहे 😛😛😛

विनोद ३: झं’प्या इंट’रव्यू ला गेला.. चाव’ट्या बॉस – आमच्या कं’पनी चा दुसरा रूल हा नीटने’टकेपणा आणि स्वच्छ’ता पूर्ण परिसर हा आहे..
तू बाहेर पाय पु’स्नीला पाय पुसून आलास का ? झंप्या – होय सा’हेब..मी पाय पुसून आलो..
चा’वट्या – आणि आमच्या कंपनी’तला पहिला रूल.. आमच्या कंप’नीतल्या प्रत्येक माणसाला ख’रं बोलावं लागतं..
आणि बाहेर पाय पु’सणी नाहीये.. तू जाऊ शकतोस…. 😛😛😛

विनोद ४: एकदा चाव’ट्या ने’पाळ मध्ये में’ढ्या चा’रत होता..तितक्यात तिथे एक टुरी’स्ट आला.. टुरी’स्ट – हि में’ढी किती दुध देते?
चा’वट्या – पांढरी कि काळी? टु’रीस्ट – पांढरी…… चाव’ट्या – २ लिटर देते.. टु’रीस्ट – आणि काळी? चाव’ट्या – ती पण २ लिटर देते.
टु’रीस्ट – आणि वूल किती देते? चा’वट्या – कोणती काळी कि पांढरी? टु’रीस्ट – काळी….. चा’वट्या – काळी ४ किलो देते.
टुरी’स्ट – आणि पांढरी? चाव’ट्या – ती पण ४ किलो देते.. टु’रीस्ट (वैतागून) – अरे येड्या दोन्ही में’ढ्या दुध पण सारखाच देतात आणि वूल पण..
मग काळी आणि पांढरी काय लावलंय.. चा’वट्या – खरं तर हि जी पांढरी मेंढी आहे ना…ती माझ्या वडिलांची आहे.. टुरी’स्ट – आणि काळी?
चाव’ट्या – ती पण वडि’लांचीच आहे… चा’वट्या Ro’cks…..😛😛😛

विनोद ५: एकदा राणीचा बॉय’फ्रेंड तिच्या घरी येतो…. राणी शेजारच्या काकूंकडे जाते…
राणी: काकू थोडं तेल देता का? बॉय’फ्रेंड आला आहे…
काकू: ते’ल नाही आहे, व्हॅस’लिन देऊ का?
राणी: अहो काकू मला भ’ज्या तळा’यच्या आहेत…
का’कू तुम्ही प’क्क्या चा’वट दिसता 😛😛😛

प्रत्येक व्यक्ती कश्या ना कश्या पद्धतीने आपले मनोरंजन करत असतो. ह्या जगात सर्वांना मनोरंजन आवडत असते. मग व्यक्ती चित्रपट बघून किंवा वेगवेगळ्या मालिका बघून आपले मनोरंजन करत असतो. तुम्हाला माहित आहे का या व्यतिरिक्त विनोद हे देखील मनोरंजनाचे एक उत्तम साधन आहे. विनोद हा कुठला हि असो त्यातून आपले मनोरंजन होत असते. विनोद खूप प्रकारचे असतात. फक्त विनोद समजून घेणे महत्वाचे असते. विनोदातून मानवाला खूप आनंद मिळतो. विनोदाने आपले आरोग्य हि उत्तम राहते. तुम्ही म्हणत असाल कसे? विनोदामुळे आपण मनापासून हसतो. हसल्यामुळे आपले अनेक विचार आणि डोक्यावरचा ताण कमी होतो. आणि ताण कमी झाला कि आपोआप आपले अर्धे आजार पळून जातात आणि आरोग्य निरोगी होत….