चिंटू सुंदर मॅडमला प्रेमात विचारतो….

नमस्कार मंडळी…!!

प्रत्येक व्यक्ती कश्या ना कश्या पद्धतीने आपले मनो’रंजन करत असतो. ह्या जगात सर्वांना मनो’रंजन आवडत असते. मग व्यक्ती चित्र’पट बघून किंवा वेगवेगळ्या मालि’का बघून आपले मनो’रंजन करत असतो. तुम्हाला माहित आहे का या व्यतिरिक्त वि’नोद हे देखील मनोरंजनाचे एक उत्तम सा’धन आहे. विनो’द हा कुठला हि असो त्यातून आपले मनोरं’जन होत असते. विनो’द खूप प्रकारचे असतात. फक्त विनो’द समजून घेणे महत्वाचे असते. विनो’दातून मानवाला खूप आनंद मिळतो. विनोदाने आपले आ’रोग्य हि उत्त’म राहते. तुम्ही म्हणत असाल कसे? विनो’दामुळे आपण मनापासून हसतो. हसल्यामुळे आपले अनेक विचार आणि डोक्यावरचा ता’ण कमी होतो. आणि ता’ण कमी झाला कि आपोआप आपले अ’र्धे आ’जार पळून जातात आणि आरो’ग्य नि’रोगी होत…

विनोद १: एक माणुस आपल्या अंतिम क्षणी. पत्नी, मुले आणि नर्स हास्पीटलमधील रुममध्ये… तो माणुस मोठ्या मुलास – ” तु बोरिवलीतील १५ बंगले 🏡सांभाल. ”
मुलीस – ” तु जुहुमधील ८ बंगले सांभाल ” लहान मुलास – ” तु माझा सर्वात प्रिय आहे.. तुझ्या उज्वल भविष्यासाठी नरिमन पॅ।ईंट येथील २० office सांभाल…
आपल्या पत्नीस – ” तु लोखंडवालातील ११ बिल्डींग सांभाल…” तेथे उभी असलेली नर्स आश्चर्यचकित होऊन. त्या माणसाच्या पत्नीस – ” ” तुम्ही कीती नशीबवान आहास.
तुमचा पती एवढा श्रीमंत आहे की , तुम्हाला सर्वांना संपतीतील मोठा हिस्सा वाटला. ” पत्नी – ” कोन श्रीमंत, अग त्यांनी पेपर 🍼🍼 कुठे-कुठे द्यायचा त्याची जबाबदारी विभागुन दीले…
नया नही वह… पेपर वाला भैया 🍼है वह

विनोद २: एक चा’वट्या मुलाला घेऊन सलुन मध्ये गेला. स्वता:चे के’स कापुन घेतल्यावर तो दुकानदाराला म्हणाला,
“मी पंधरा मिनटात येतो. तो पर्यंत याचे के’स मस्त का’पुन ठेव.” दुकानदाराने मुलाचे के’स का’पुन ठेवले.
दोन तास झाले तरी तो माणुस परत आला नाही. दुकानदार त्या मुलाला म्हणाला, “अरे बाळा, तुझ्या बरोबर जे गृहस्थ होते ते कुठे गेले? कोण होते ते तुझे ?”
मुलगा म्हणाला, “मला ते कुठे गेले हे माहीत नाही, आणि ते कोण होते हे सुद्धा माहित नाही.
मला ते म्हणाला, चल तुला फुक’टात के’स का’पुन देतो. बाकी मला काही माहित नाही.” 😛😛😛

विनोद ३: एक नवीन वॅ’क्युम क्लि’नर से’ल्स’गर्ल दरवाजा वाजवते…. चा’वट्या ति काही बोलायच्या आत दरवाजा उघडतो,
सेल्स’ग’र्ल li’ving r’oom मध्ये येते आणि गाई’च्या शे’णानी भरलेली पि’शवी फरशीवर मोकळी करते…
से’ल्सग’र्ल:” सर जर येत्या 3 मिनिटात मी हे शे’ण ह्या पावर’फुल va’ccum cle’aner ने सा’फ नाही केले तर मी हे शे’ण खायला तय्यार आहे ..
चा’वट्या :” तुम्हाला त्याच्याबरोबर Chi’lli Sa’uce आवडेल का ?? से’ल्स’गर्ल:” का सर ??
चाव’ट्या :” कारण आत्ता ला’ईट गेलेली आहे 😛😛😛

विनोद ४: झं’प्या इंट’रव्यू ला गेला.. चाव’ट्या बॉस – आमच्या कं’पनी चा दुसरा रूल हा नीटने’टकेपणा आणि स्वच्छ’ता पूर्ण परिसर हा आहे..
तू बाहेर पाय पु’स्नीला पाय पुसून आलास का ? झंप्या – होय सा’हेब..मी पाय पुसून आलो..
चा’वट्या – आणि आमच्या कंपनी’तला पहिला रूल.. आमच्या कंप’नीतल्या प्रत्येक माणसाला ख’रं बोलावं लागतं..
आणि बाहेर पाय पु’सणी नाहीये.. तू जाऊ शकतोस…. 😛😛😛

विनोद ५: एकदा चाव’ट्या ने’पाळ मध्ये में’ढ्या चा’रत होता..तितक्यात तिथे एक टुरी’स्ट आला.. टुरी’स्ट – हि में’ढी किती दुध देते?
चा’वट्या – पांढरी कि काळी? टु’रीस्ट – पांढरी…… चाव’ट्या – २ लिटर देते.. टु’रीस्ट – आणि काळी? चाव’ट्या – ती पण २ लिटर देते.
टु’रीस्ट – आणि वूल किती देते? चा’वट्या – कोणती काळी कि पांढरी? टु’रीस्ट – काळी….. चा’वट्या – काळी ४ किलो देते.
टुरी’स्ट – आणि पांढरी? चाव’ट्या – ती पण ४ किलो देते.. टु’रीस्ट (वैतागून) – अरे येड्या दोन्ही में’ढ्या दुध पण सारखाच देतात आणि वूल पण..
मग काळी आणि पांढरी काय लावलंय.. चा’वट्या – खरं तर हि जी पांढरी मेंढी आहे ना…ती माझ्या वडिलांची आहे.. टुरी’स्ट – आणि काळी?
चाव’ट्या – ती पण वडि’लांचीच आहे… चा’वट्या Ro’cks…..😛😛😛

विनोद ६: एकदा राणीचा बॉय’फ्रेंड तिच्या घरी येतो…. राणी शेजारच्या काकूंकडे जाते…
राणी: काकू थोडं तेल देता का? बॉय’फ्रेंड आला आहे…
काकू: ते’ल नाही आहे, व्हॅस’लिन देऊ का?
राणी: अहो काकू मला भ’ज्या तळा’यच्या आहेत…
का’कू तुम्ही प’क्क्या चा’वट दिसता 😛😛😛

विनोद ७: लग्नाच्या पहि’ल्या रात्री नवरा बाय’को जवळ जातो…..नवरा: डा’र्लिंग लाजू नको जवळ ये..!!
बायको : (मू’डमध्ये) मी नाही जा…. मला भी’ती वाटते आहे… नवरा : घा’बरू नका जानू..!!
तितक्यात दरवाजा ठोक’ण्याचा आवाज येतो…. सा’सू बोलते – दरवाजा खो’ल बेटा…
बाय’को : आता नका खो’लू, मी च’ड्डी घालून पलंगा’खाली जाते… न’वरा : का पण ? अगं आ’ईच तर आली आहे
बाय’को : असं का मला वाटलं छा’पा पडला कि काय… नवरा जागेवर बे’शुद्ध

विनोद ८: पप्पू लग्नासाठी मुलगी बघायला गेला… पप्पूला खूप जोराची लघवी लागलेली असते…
पप्पू आणि मुलगी वरती जातात… पप्पू- मला लघवीची जागा दाखव?
मुलगी- अहो तुम्ही… आधी तुमची दाखवा
मग मी माझी दाखवेल… पप्पू चड्डीतच मु तला…

विनोद ९- नवरा बायको छतावर झोपलेले असतांना अचानक बायको बोलते
बायको- अहो आज काल तुम्ही मला कि स नाही करत?
नवरा- डा र्लिंग नाही करू शकत…
बायको : का हो ? नवरा : अगं तुझ्या… बहिणीचं लग्न आहे ना !!!
बायको : मग ? नवरा : सध्या तिलाच कि स ची प्रॅक्टिस देतो आहे…

विनोद १०- एकदा शाळेत मॅडम मुलांना प्रश्न विचारले…
मॅडम- मुलांनो मला सांगा मुली….”ब्रा” आणि पॅं टी का घालता…
सर्व मुलं विचार करतात…चा वट चिंटू लगेच उभा राहतो…
चिंटू- मॅडम विज्ञानामुळे मुली ब्रा आणि पॅंटी घालतात…मॅडम- कस काय रे??
चिंटू- अहो विज्ञानात सांगितले आहे खाण्या पिण्याच्या वस्तू नेहमी झाकून ठेवायच्या 😂😂😂😂😂 मॅडम बेशुद्ध

विनोद 11- एकदा बंड्याची लग्नाची पहिली रात्र असते…
बंड्या कपडे काढतो आणि बा बु राव हातात घेतो…
अचानक बाबुराव मधून 2 थेंब पडतात… बायको- जानू, हे काय झालं रे?
बंड्या जोरात हसायला लागला… बंड्या- अगं शोना काही नाही हे तर आनंदाचे अश्रू आहेत 😂😂😂😂

विनोद 12- जीजू आणि साली मोबाईलवर चॅटिंग करत असतात… साली जीजूला “ब्रा” वरचे फोटो पाठवते
जीजू- तू माझ्या बायको पेक्षा खूप सुंदर आणि से_क्सी आहे…
साली- कश्याला खोट बोलता जीजू…जीजू- अगं खरंच.. मला सांग ना तू एवढी सुंदर आणि से_क्सी कशी आहे…
तू काय वापरते ….साली – अहो जीजू मी फक्त आणि फक्त फोटोशॉप आणि स्नॅपचाट वापरते….

विनोद 13- गल्लीतल्या काकू चक्कर येऊन बेशुद्ध पडल्या…डॉक्टर काकूंना चेक करतो
डॉक्टर- सॉरी, ह्या तर मे ल्या आहेत…काकूंचा नवरा रडायला लागतो…..
अचानक काकू उठून बसतात…..काकू- अरे रडू नका मी जिवंत आहे…
काकूंचा नवरा- अगं बाई तू चूप तुला काय डॉक्टर पेक्षा जास्त कळत का…जाळा रे पटकन….

विनोद १४- चिंटू एका सुंदर मॅडमला प्रेमात विचारतो….
चिंटू – मॅडम जी पूर्ण आत गेले का?
मॅडम – हो पूर्ण गेलाय…
चिंटू-जास्त टाईट तर नाही वाटत आहे ना?
मॅडम- हो थोडे फार आहे….
चिंटू- अरे यार….ऐ बंटी, मॅडमांना 7 नंबर चे शूज दाखव …..😁😁😁

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – काळा काळा रंग,वस्तू कुरतडण्यात दग मुनीमाऊ येताच पळून जातो बिळात जाऊन दंडन बसतो ओळखा पाहू मी कोण ??