नवरा-बायको शेता मध्ये करत असतात…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Joke १- नानासाहेब आपल्या बायकोला घेऊन दात काढायला डॉ’क्टर कडे गेले……. नानासाहेब,”डॉ’क्टर, दात काढायला किती खर्च येतो हो ?”
डॉ’क्टर,”एक दात काढायला साधारण १००० रुपये लागतात.” नानासाहेब,”एक हजार जरा जास्तच वाटतात.” डॉ’क्टर,”होय ऍने’स्थेशि’या द्यायचे ५०० व दात काढायचे ५०० होतात.”
नानासाहेब,”अजुन कमी होतात का बघाना ?” डॉ’क्टर,” ऍनेस्थेशिया न देता माझा एक विद्यार्थी हातोडिच्या सहायाने २०० रुपयात दात पाडुन देतो, चालेल ?”
नानासाहेब बायकोकडे हात दाखवून,”हिचे दा’त काढायचे होते.” 😅😅😅

Joke २- दया : काल तुझा मू’ड ऑफ का होता माझ्याशी बोलताना, आणि आज एकदम मू’डमध्ये ?
वैभव : काल यार बायकोने वीस हजार साड्यांवर उडवलेत….
दया : मग आज मू’ड ऑन कसा…
? वैभव : आज त्या साड्या घेऊन तुझ्या बायकोला दाखवायला गेलीय…..!! 😅😅😅

खालील विनोद १ ८ + आहेत ज्यांना नाही आवडत त्यांनी वाचू नका-

Joke ३- एक तरुण आं’टी एका दुकानावर लावला बो’र्ड वाचते त्यावर लिहलेले असतं, “आमच्याकडे ‘से’क्स’ करणार माकड मिळेल ”
आंटी दुकानादाराकडे त्याची चौकशी करते अन् पाच हजारात माकड खरेदी करते. दुकानदार तिला सोबत एक पाकीट देतो त्यात माकडाला वापराबद्दलच्या टिप्स् असतात.
घरी गेल्यावर आंटी दिलेल्या टीप्स् वाचू लागते. “प्रथम माकडाला स्वच्छ आं’घोळ घालून स्वतः ही आं’घोळ करून अंगाला प’र’फ्युम लावून वि’व’स्त्र बेडवर झोपा बाकी सर्व काम माकड आपोआप करेल.”
आं’टीने माकडाला आं’घोळी घालून स्वतः सांगितल्याप्रमाणे सर्व करुन बेडवर आडवी पडली पण माकड शांत…

आं’टीने परत दिलेल्या सर्व टीप्स् वाचल्या सर्वात शेवटी लिहलं होतं “जर का काही प्रो’ब्लेम झाला तर दुकानदारास संपर्क करा. आं’टीने दिलेल्या नंबरवर फोन लावून म्हणाली, “माकड बिलकूल कामाचं नाही तुम्ही पैसे परत करुन त्याला घेऊन जा.” थोड्या वेळात दुकानदार आला व आं’टीला म्हणाला” तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही बेडवर झो’पा माक’डाला मी पाहतो. आंटी न’ग्न होऊन बेडवर पडली… दुकानादाराने माकडाला उचलून टेबलावर बसवलं आणि ओरडून म्हणाला “ह’राम’खोर लक्षात ठेव, आज मी तुला शेवटचे करून दाखवत आहे.”😅😅

Joke ४- एकदा जास्त का’र्यक्रम केल्याने बायकोची फा’ट’ते, नवरा तिला डॉ’क्टरकडे नेतो….. डॉ’क्टर: मी टा’के घालून देतो
नवरा: डॉ’क्टर थोडी बारीक करा 25 वर्षाची वाटली पाहिजे…… डॉ: ओके….. नवरा: अजून बारीक करा 20 ची वाटली पाहिजे
डॉ: ओके………नवरा:अजून बारीक करा 16 वर्षाची वाटली पाहिजे. .. डॉ’क्टर घा’म पुसत ऑ’परे’शन थिएटर मधुन बाहेर येऊन नवर्‍याला म्हणतात,
“चैन बसवली आहे, हवी तशी अ’ड्ज’स्ट करून घ्या !!!”😅😅😅😅😅😅 ह्याला म्हनायच नवीन।।

Joke ५- ती :आत येवू का? तो : ये ना, येताना कडी लाव…… ती: इथे बसू का? 😅 तो: बसू नको ….झोप😀
ती: झोपते पण मला सांगा ……खूप त्रास होईल का? तो: तूझी पहिलीच वेळ आहे का?😅 ती: हो….. तो: या आधी कधीच नाही का केले?😦
ती: खरचं नाही हो.😐 तो: काही नाही ग, थोडाच त्रास होईल…… ती:पण..हळूच करा ह😟ं तो: हो बाई, झोप आता….
मला माझे ह’त्यार काढू द😤….. ती: हत्यार???? तो: हो, याला ह’त्या’रच म्हणतात……. ती: अरे बापरे ….केवढे मोठे आहे ते….हे पूर्ण घालणार?

तो: हो😎 ती:अरे बापरे खूप दुखेल हो😩 तो:थोडाच वेळ दुखेल मग बरे वाटेल…… ती:र’क्त येईल का?😧 तो: पहिलीच वेळ आहे ना…. मग येईल थोडेसे
ती:मला फार भिती वाटते….. तो: मी आहे ना…खोल आता…. ती: हळूच करा हा… तो: हो, गप्प बस आता मला करू दे….माझे काम…😤 ती: आ…आ….आ😩
तो: अरे थांब….2 मीनट….. बस्स …झाले थांब😩😩 ती: आ….रक्त येत आहे… दुखत पण आहे….आ…😩😤 तो: पटकन उठू नकोस च’क्कर येईल.. 😐 झाला तुझा दात काढून…. लागला ना डो’क्याला शॉ’ट….

Joke ६- मक्या व त्याचा बाप ज्यू’स च्या दुकानावर…..
मक्या :- बाबा एखादी अशी उलटी मशिन नाय का ज्यामध्ये ज्यू’स टाकल्यावर फळ निघेल……….?
मक्याचा बाप :- आहे रे बाबा आहे…
तु त्याचाच तर फळ आहेस 😅😅😅

Joke ७- नवरा बा यको शेतामध्ये कार्य क्रम करत असतात, अचानक तिथे त्यांचा मुलगा येतो
मुलगा- पप्पा काय करताय? बाप- अरे ऊसाला पाणी देतोय…
मुलगा- अहो पप्पा हा ऊस खूपच पाणी पितोय… बाप- का काय झालं ?
मुलगा- अहो १ तास पूर्वीच शेतातील माळी काका उसाला पाणी देऊन गेले
ज्याला समजले त्यांनीच हसा…

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –